Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више

ЕДУКАЦИЈА
Прочитај више
 

Комисија

Комисија за  хартије  од  вриједности Брчко  Дистриктa  Босне  и  Херцеговине  је  надлежно,  независно,  регулаторно тијело,  основано  ради  уређивања  и  контроле издавања, јавне  понуде  и  промета  хартија  од вриједности,  оснивања  и  рада  инвестиционих фондова  и  друштава  за  управљање  и  надзора  над њиховим радом.


Мисија Комисије јесте да кроз регулацију, надзор и промоцију обезбиједи:

 • подршку успостављању и развоју тржишта папира од вриједности (капитала) на простору Брчко Дистрикта БиХ,
 • функционисање уређеног, отвореног и ефикасног тржишта папира од вриједности у циљу стварања повјерења у све инситуције и учеснике на тржишту капитала,
 • и на закону засновану заштиту интереса инвеститора и учесника на тржишту капитала,

како би се створиле могућности за:

 • прибављање под тржишним условима потребног капитала за финансирање привредног развоја,
 • оптималну аокацију капитала у најпрофитабилније пословне и привредне дјелатности,
 • мобилизацију финансијских потенцијала садржаних у новчаној штедњи
 • и изградњу повјерења у учинковито и фер тржиште капитала

Комисија на основу Закона и на њима заснованим подзаконским актима уређује и контролише емитовање и промет папира од вриједности на простору Брчко Дистрикта БиХ.

Надлежности и овлаштења Комисије су:

 • доношење подзаконских прописа којима се регулише функционисање тржишта папира од вриједности у Брчко дистрикту, а прије свега услова и начина издавања тј. емисије и промета папира од вриједности,
 • издавање дозвола и одобрења за оснивање и надзор над радом овлаштених учесника на тржишту папира од вриједности,
 • контрола поштовања правила уобичајене трговине и лојалне конкуренције у трговини папирима од вриједности,
 • прописивање начина чувања документације за овлаштене учеснике у пословању са папирима од вриједности,
 • прописивање начина чувања и чување података о дионицама и власницима над њима - послови централног регистра,
 • организовање, преузимање и надгледање мјера којима се осигурава ефикасно функционисање тржишта папира од вриједности и заштита интереса инвеститора,
 • вршење надзора и предузимање потребних мјера у вези са спречавањем прања новца и финансирањем терористичких активности над лицима којима даје дозволу за обављање послова и у оквиру своје надлежности, сарадња са другим надлежним органима у вези са провођењем закона и других прописа, којима се регулишу обавезе провођења мјера спречавање прања новца и финансирања терористичке активности,
 • прописивање елемената обавезног извјештавања инвеститора и јавности о пословању емитената и других учесника на тржишту папира од вриједности и надзор над овлаштеним учесницима на тржишту папира од вриједности,
 • обустављање емисије и промета појединих папира од вриједности и предузимање других активности у случају манипулација или шпекулација у промету папира од вриједности или када процијени да су тим активностима угрожени интереси инвеститора и јавности, или те активности нису у складу са законом,
 • праћење и проучавање стања и кретања на тржишту папира од вриједности,
 • спровођење претходних радњи у случају повреде законских одредби и других прописа у вези са тржиштем папира од вриједности, укључујући и покретање управног спора ради заштите инвеститора,
 • објављивање расположивих информација и ширење знања о дјеловању тржишта папира од вриједности,
 • вођење књига и регистара у складу са законом (регистар емитената, Централни регистар папира од вриједности и овлаштених учесника),
 • и сарадња са сродним организацијама у Републици Српској, Федерацији БиХ и иностранству.

 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 231-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ