Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више

ЕДУКАЦИЈА
Прочитај више
 

Образци

Образац 1 - ФП

Образац 2 - ЗД

Попис потребне документације за упис у регистар издавалаца

Образац ПРЕ

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац ЗЕХОВ

Образац ИЗЈАВА за правно лице које стиче квалификовано учешће у овлаштеном учеснику на уређеном тржишту

Образац ИЗЈАВА за физичко лице које стиче квалификовано учешће у овлаштеном учеснику на уређеном тржишту

Образац обрачун адекватности капитала друштва за управљање

Образац Упитник за подносиоца захтјева за издавање дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима

Образац Упитник за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима

Образац АНЕКС I извјештај о начину вредновања имовине инвестиционог фонда

Образац АНЕКС II - извјештај о обрачуну нето вриједности имовине по удјелу

Образац АНЕКС III - извјештај о висини трошкова који се наплаћују на терет имовине отвореног/затвореног инвестиционог фонда

Образац АНЕКС IV - извјештај о вриједности трансакција инвестиционог фонда обављених путем овлаштеног учесника на уређеном тржишту и износу обрачунате накнаде

Образац АНЕКС V - извјештај о највишој и најнижој цијени дионица/удјела инвестиционог фонда

Образац АНЕКС VI - извјештај о типовима финансијских деривата у портфељу инвестиционог фонда којим управља

Образац АНЕКС VII - извјештај о структури инвеститора у отвореним инвестиционих фондовима

Образац АНЕКС VIII - извјештај банке депозитара о резултатима провјере исправности поступка и резултата вредновања имовине за инвестиционе фондове за које води послове депозитара

Образац АНЕКС IX - извјештај банке депозитара о резултатима провјере одступања од циљне структуре улагања инвестиционог фонда за који води послове депозитара

Образац упитник за кандидата за члана управе друштва за управљање инвестиционим фондовима

Образац упитник за кандидата за члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда с јавном понудом ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ