Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више

ЕДУКАЦИЈА
Прочитај више
 

Правилници и упутства

Правилник о условима начину стицања и признавању овлаштења за продају дионица или удјела у ивестиционим фондовима с јавном понудом

Правилник о начину уписа и вођењу регистра издавалаца папира од вриједности код комисије за папире од вриједности Брчко Дистрикта БиХ

Упутство о вршењу послова преноса папира од вриједности по основу послова закључених на уређеном јавном тржишту

Правилник којим се уређује поступак, трошкови и рокови ликвидације инвестиционих фондова

Правилник о обавезном садржају захтјева за издавање одобрења проспекта и садржају проспекта отворених ивестиционих фондова с јавном понудом

Правилник о садржају уговора између затвореног ивестиционог фонда с јавном понудом и друштва за управљање ивестиционим фондовима

Правилник о садржају и начину вођења регистра инвестиционих фондова

Правилник о чланству у централном регистру код комисије за папире од вриједности Брчко Дистрикта БиХ

Правилник о условима и поступку конверзије, деноминације, спајање и подјелу папира од вриједности

Правилник о улагању отворених ивестиционих фондова с приватном понудом

Правилник о адекватности основног капитала друштва за управљање инвестиционим фондовима

Правилник о садржају захтјева за издавање дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима и документима који се прилажу уз захтјев

Упутство о начину одређивања ознака папира од вриједности

Правилник о обављању послова скрбника и послова депозитара

Правилник о улагањима и ограничењима улагања отворених инвестиционих фондова ризичног капитала с приватном понудом

Правилник о садржају, начину и стандардима објављивања финансијских извјештаја и других информација о пословању дионичког друштва

Правилник о успостављању, вођењу и објављивању података из регистра удјела у отвореном ивестиционом фонду

Правилник о условима и поступку издавања дозволе за вршење функције члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда с јавном понудом

Правилник о вршењу надзора издавања, промета и учесника у издавању и промету папира од вриједности

Правилник о промоцији инвестиционих фондова с јавном понудом

Стандарди управљања дионичким друштвима

Правилник о издавању дозволе за пословање и статусне промјене друштва за управљање инвестиционим фондовима

Правилник о удјелима отвореног инвестиционог фонда

Правилник о овлаштеним учесницима на уређеном тржишту

Правилник о интерној контроли Комисије за папире од вриједности Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Правилник о условима и поступку издавања папира од вриједности

Правилник о регистрацији и преносу папира од вриједности

Правилник о реорганизацији затвореног инвестиционог фонда

Правилник о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима

Правилник о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима

Правилник о поступку и врсти послова које друштво за управљање инвестиционим фондовима може пренијети на треће лице или на друго друштво за управљање инвестиционим фондовима

Правилник о садржају, начину и роковима извјештавања и објављивању извјештаја и информација о раду инвестиционих фондова, друштва за управљање инвестиционим фондовима и банке депозитара

Правилник о условима и поступку издавања дозволе за обављање функције члана управе друштва за управљање инвестиционим фондовима

Правилник о утврђивању вриједности имовине инвестиционог фонда и обрачуна нето вриједности имовине по удјелу или дионици инвестиционог фонда
 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ